Nieuwsbrief


Nieuwsbrief 4 – 2018

Agenda algemene ledenvergadering 2018

16 april 2018.

Valkenhof, 20.00 uur. 

  • Welkom door de voorzitter.
  • Mededelingen.
  • Vaststellen van de agenda.
  • Vaststellen van het verslag van de vergadering van 18 april 2017.
  • Vaststellen jaarverslagen van 2017.
  • Begroting 2018
  • Verslag van de kascontrolecommissie.
  • Pauze.
 • Heffen we de vereniging op of zijn er opties om door te gaan?
 • Rondvraag en sluiting. Na de sluiting is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.
 • J.M.

Nieuwsbrief 3 – 2018
Uitnodiging tot de Algemene leden vergadering  op 16 April 2018 aanvang 20:00 uur.
De Agenda zal zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden maar het Hoofdthema van de avond zal zijn het opheffen van de vereniging. Tijdens deze vergadering zal een toelichting gegeven worden over het hoe en waarom.
U bent van harte welkom, wel graag aanmeldden bij het secretariaat.
J.M.
_________________________________________________________________________________________
Nieuwsbrief 2 – 2018

Uitnodiging

 

Voor de vergadering van bestuur en contactpersonen.

 

De vergadering is op dinsdag 20 februari 2018.

Aanvang 19.30 uur

De vergadering vindt plaats in de Valkenhof.

 

De agenda heeft één punt:

 

Het voortbestaan van de vereniging!

 

Gezien het belang van deze vergadering verzoek u dringend aan deze

vergadering prioriteit te geven.

In verband met de reservering verzoek ik u zich bij het secretariaat aan te melden.

 

Met vriendelijke groeten,

Henk Olthof

 _____________________________________________________________________________________
Nieuwsbrief 1 -2018
We hebben de eerste Bestuursvergadering van 2018 gevoerd. Helaas was dit een vergadering met als hoofdthema : Gaan we door als vereniging of stoppen we ermee.
In de vergadering is er lang over gesproken en kwamen de voor en nadelen uitvoerig in het voetlicht te staan. Als bestuur zijn we niet positief gestemd.
Volgende maand is er een vergadering met de contactpersonen van de diverse complexen waar dit als Hoofdthema op de agenda zal staan. Hierna volgt er in April een algemene ledenvergadering waar dit ook als Hoofdthema op de agenda zal staan. De data voor beide vergaderingen zal zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden.
Wij als bestuursleden vragen U dan ook om er nu  alvast rekening mee te houden en na te denken over dit agenda punt.
Graag hadden we het anders gezien maar helaas.
J.M.
 ——————————————————————————————————————————————————–
Nieuwsbrief 6 – 2017
kerstmis-fijne-feestdagen
Namens het Bestuur een Gelukkig en Vrolijk  Kerstfeest en Nieuwjaar
———————————————————————————————————————————————————
Nieuwsbrief 5 – 2017
 Vergadering 16-10-2017
Beste Huurder,
Deze vergadering stond in het licht van ons voortbestaan en de opvolging van Henk Olthof als secretaris en penningmeester. Henk blijft natuurlijk wel in het bestuur.
Tot nu toe heeft zich niemand aangemeld om een van deze functies te vervullen. We zoeken binnen de huurders dus 2 personen die deze taken willen overnemen. Om deze taken extern te laten vervullen is qua kosten voor ons als vereniging niet op te brengen.  Kent U iemand of bent Uzelf bereidt om een van deze functies te vervullen meld U aan want het voortbestaan van de vereniging staat op het spel. Samen staan we sterk en kunnen we wat bereiken bij de verhuurder , alleen wordt het moeilijk zo niet onmogelijk gezien wat de wet voorschrijft.
Als bestuur krijgen we steeds minder respons van de leden. Er is dan ook de vraag gesteld binnen het bestuur gaan we door of heffen we ons op. Laat het ons horen want zo hebben we het idee dat al de arbeid die wordt verricht door het bestuur eigenlijk voor niets iets, ik druk me dan nog netjes uit.
We vragen U laat U horen want samen staan we sterk tegen die verhuurder die het er bij laat zitten.
 


Nieuwsbrief 4 – 2017

Jaarvergadering 18 april 2017.
Ondanks nogal wat berichten van verhindering was de opkomst behoorlijk.
De voorzitter, C. van Eendenburg opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Vervolgens worden in hoog tempo de verslagen (vergaderverslag 2016, jaarverslag secretaris en het financieel jaarverslag) behandeld en na enkele tekstuele wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
Door ziekte van een van controleurs kon er geen verslag worden gedaan van de kascontrole. De vergadering besluit de controle alsnog uit te voeren en het resultaat te publiceren in de Huurder.
De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Besloten wort om de contributie voor 2018 onveranderd vast te stellen op €6.-.
Bij de bestuursverkiezing worden de heren Miel en Witte herkozen, de heer Ottens wordt als nieuw lid gekozen. In de volgende uitgave van de Huurder kunt u met hem kennis maken.
Na de behandeling van enkele vragen tijdens de rondvraag sluit de voorzitter om 21.15 de vergadering.
Vervolgens wordt er onder het genot van een hapje en een drankje gezellig nagepraat.


Nieuwsbrief 3 – 2017

Beste Leden,

De geplande Algemene Leden vergadering is verschoven naar : Dinsdag 18 April, aanvang 20:00.

Locatie : De Valkenhof.

 

 

_________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief 2 – 2017

Bijdrage van de Hr.Wolters

KCC = Klanten Contact Centrum MGVM

U kunt in het vervolg bij een storing aan de cv ketel, dit tijdens kantooruren rechtstreeks melden bij het KCC (088 4324100). Waarna het KCC, Breman zal aansturen. Hierdoor hoeft u niet het 0900 nummer van Breman te bellen.

Buiten kantooruren is er ook de mogelijkheid om rechtstreeks naar de Breman Vestiging Drachten (0512580000) te bellen. Via dit telefoonnummer kunt via een keuzemenu ook een storing doorgeven.


 

Beste Huurders dit is de eerste Nieuwsbrief van 2017,

Er is onlangs eind 2016 een vraag gesteld om enquêteformulieren aan de complexen te zenden aan de bewoners. Dit moesten de bewoners zijn van complexen waar geen enquête is gehouden. Het bestuur heeft vast gesteld dat er wel degelijk aan alle bewoners van de complexen een formulier is gestuurd, echter een tal van bewoners hebben niet gereageerd, en dat is jammer.
De enquêtes zijn gehouden eind 2014 en de laatste was voor de Slechtvalk in 2016, waar ook weinigen maar hebben gereageerd.
Indien u vragen hebt, kunt u het bestuur altijd bereiken op de bekende telefoonnummers of per E-
mail. Uw contactpersoon in uw complex is er voor u, maar wees zelf wel actief en laat niet alles zijn beloop. Wij als bestuur horen relatief weinig van de complexen en dat verbaasd ons zeer. Willen we wat bereiken als Huurdersvereniging, dan moeten we wel samenwerken en niet de problemen meenemen naar de algemene ledenvergadering, die is daar niet alleen voor. Misschien zijn er nog bewoners die als contactpersoon willen fungeren, deze zijn van harte welkom. Let wel, wij als bestuur zijn afhankelijk van uw informatie, zonder dat kunnen wij ook niets doen.

De eerst volgende vergadering met de contactpersonen is op 13 februari om 19.30 uur in de Valkenhof.
De algemene ledenvergadering is geplant op 10 April om 19.30 uur ook in de Valkenhof.

Noot: De huurdersvereniging is in het bezit van een goede vochtmeter, deze kunt u gratis lenen indien u denkt dat uw woning veel last van vocht heeft, dit wordt gemeten en wij kunnen dit opslaan in een Exel bestand zodat alles bewaard blijft.

Tot zover

De voorzitter HV De Rietlanden.

 

 

 


 

Nationale Burendag 2016 

Beste Leden graag geven wij dit e-mail bericht verder aan jullie zodat je zelf kunt beslissen binnen het woonkomplex of je mee wilt doen.

Beste bewonerscommissies, buurtverenigingen,

op 23,24 en 25 september is het weer nationale burendag!

Deze dag wordt georganiseerd door het Oranje Fonds in samenwerking met Douwe Egberts.

Het doel is om de saamhorigheid in de wijk/wooncomplex te vergroten en op deze dag je omwonenden beter te leren kennen.

Hierbij wil ik jullie graag de informatie toesturen omtrent de aanmelding hiervoor en de voorwaarden. het Oranjefonds stelt namelijk 450 euro beschikbaar  voor deze dag als uw aanvraag goed wordt goedgekeurd.

Mochten jullie willen deelnemen en/of advies nodig hebben, neem dan even contact met mij op.

Wacht niet te lang met aanmelden, het Oranje Fonds heeft hiervoor een bepaald bedrag beschikbaar gesteld.

Met vriendelijke groet,
Tineke Bos

woonconsulent
t.bos@huurdersfederatie.nl

 


 

Algemene ledenvergadering 2016

Een uitgebreid verslag volgt nog in de Huurder, maar hier alvast de belangrijkste zaken.

De heer Witte is verkozen tot nieuw bestuurslid en mevrouw Spekking is afgetreden door persoonlijke omstandigheden , dit tot spijt van de algemene vergadering. De voorzitter dankte haar voor het werk wat ze in de jaren als bestuurslid heeft verricht voor onze huurdersvereniging en overhandigde haar een bloemetje.

SAM_2223

 

De contributie voor 2017 is vastgesteld op 6€ per jaar , door verstandig om te gaan met de financiën is het wederom gelukt geen verhoging door te voeren.

Speerpunt blijft wederom het overleg met de verhuurder. Het is een moeizaam proces maar er lijkt een kleine verandering bij deze plaats te vinden. U wordt regelmatig op de hoogte gehouden over de vorderingen en/of problemen die we ondervinden met de verhuurder via de nieuwsbrief of ons ledenmagazine “de Huurder”. Zijn er problemen meldt ze via de contactpersonen of iemand van het bestuur zodat er actie ondernomen kan worden en U er niet alleen voorstaat.

 

De wijkvereniging heeft op een duidelijke en inzichtelijke manier duidelijk gemaakt wat haar taak is en op welke wijze ze deze uitvoert , de voorzitter dankte de  vrz. en secr. van de wijkvereniging om hun uitleg en komst.SAM_2218

 

Natuurlijk zijn er bij elke vereniging leden die achter de schermen werk verrichten zodat ze kan functioneren, het bestuur dankte de heren Ottens, van Tilburg en Roelvink voor het vele werk dat zij hebben verricht met een attentie.

SAM_2220

 

Het bestuur hoopt dat bij de volgende algemenejaar vergadering de opkomst wederom zal groeien want door Uw inbreng kan het bestuur zijn werk doen. Hierbij tevens de oproep aan haar leden om zich beschikbaar te stellen als contactpersoon of bestuurslid want er zijn helaas nog steeds vacatures.

J.M.

 

 

 

 


 

4 April 2016

Op Maandag 18 april vindt de algemene ledenvergadering plaats in de VALKENHOF aanvang 19:30.

We hopen Uw daar te ontmoeten.

Meldt U zich wel even aan via het secretariaat.( hier zijn de bijbehorende stukken ook verkrijgbaar )

 

Agenda algemene ledenvergadering 2016

Welkom door de voorzitter.

Hierna krijgt de heer Ahlers, voorzitter van de wijkvereniging, de gelegenheid om in het kort iets te vertellen over de taken en werkzaamheden van de wijkvereniging als erkend overlegpartner van de Gemeente Emmen.

 

 1. Vaststellen van de agenda.
 2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van 20 april 2015.
 3. Vaststellen van het jaarverslag secretaris 2015.
 4. Vaststellen van het jaarverslag penningmeester 2015.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie.
 6. Begroting 2016.
 7. Vaststellen van de contributie 2017.
 8. Pauze
 9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: H. Olthof en A.F. Nap. Aftredend en niet herkiesbaar: A. Spekking. Verkiezing van E. Witte die in 2015 tijdelijk is benoemd. Er is 1 vacature. Kandidaten kunnen zich opgeven tot aan het begin van de vergadering.
 10. Benoeming kascontrolecommissie.
 11. Stand van zaken. (Huurdersfederatie).
 12. Huurverhoging 2016.
 13. Ledenwerving
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting.

Na de sluiting is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.

 

 

 

 


 

 

13 april 2015       

Op vrijdag 10 april is er een overleg geweest tussen MVGM en de huurdersvereniging te Exloo, daar is het een en ander besproken zoals het advies huurverhoging. Het andere zal u medegedeeld worden tijden de algemene ledenvergadering op 20 april. Hier de verhogingen per complex.

Ook van mij naar aanleiding van ons overleg van hedenmorgen informatie over de huurverhoging per 1 juli 2015 van de complexen van het Pensioenfonds voor de Landbouw.

 

Algemeen:

Zoals bekend is de eigenaar van de betreffende complexen een vermogensbeheerder die een deel van haar vermogen investeert in onroerend goed met als primaire doel het behalen van rendement om aan toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen voldoen.

Het beleid in dezen is niet anders dan in voorgaande jaren. Per complex speelt bij de vaststelling van het huurverhogingspercentage de lokale marktsituatie, mutatiegraad en leegstandsgraad een belangrijke rol. De van overheidswege vastgestelde verhuurdersheffing geeft een extra druk op het rendement. In dit verband zal de eigenaar daar waar mogelijk gebruik moeten maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

 

Per complex:

Kraaienveld, Zwarte Kraai, Bonte Kraai tussen 0 en 3% (gemiddeld 1,6%)

Appelvink tussen 1 en 2,5% (gemiddeld 2,1 %)

 

Grauwe Gans, 2, 5%

Tortelduif, variërend tussen 0 en 2,5% (gemiddeld 1,56%)

Giervalk/Slechtvalk, variërend tussen 0 en 2,5% (gemiddeld 2,05%)

Ransuil/Velduil, variërend tussen 0 en 2,5% (gemiddeld 1,20%)

Uilenveld Tympanon, variërend tussen 0 en 2,5% (gemiddeld 1,20%)

Ganzenveld, 2,5%

 

                                                                                              


 

 

27 maart 2015

Op 20 april vindt de algemene ledenvergadering van de huurdersvereniging “de Rietlanden” plaats in het Valkenhof. Aanvangstijdstip is 19.30 uur. Agenda volgt. Na de vergadering zal er een drankje en een bittergarnituur verzorgd worden.

 


 

25 maart 2015

Huurdersvereniging De Rietlanden gaat overleg met MVGM en aanpak van onderhoudsklachten afdwingen

 

De Huurdersvereniging (HV) De Rietlanden heeft de afgelopen tijd overleg gehad met de Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe en juristen van de Woonbond. De HV is zeer ontevreden over het achterwege blijven van overleg met MVGM de beheerder van hun woningen. MVGM in Groningen vertegenwoordigt via de belegger Achmea, de eigenaar van de woningen het Landbouwpensioen-fonds. Verhuurders zijn volgens de Overlegwet verplicht om te overleggen met een huurdersorganisatie als de HV De Rietlanden. Tot op heden is MVGM hierbij in gebreke gebleven. De HV voelt zich niet serieus genomen door de beheerder en de eigenaar.

 

Daarnaast zijn er veel klachten van huurders over achterstallig onderhoud van de woningen. In december 2014 heeft de HV De Rietlanden een enquête gehouden onder haar achterban. Hieruit blijkt dat er bij de bewoners veel onvrede is over de onderhoudstoestand van de woningen van met name het Landbouwpensioenfonds en de beheerder MVGM.

 

Overleg afdwingen anders naar Huurcommissie

Middels een brief geeft de HV De Rietlanden de beheerder MVGM 4 weken de tijd om tot overleg te komen. Zo niet dan stapt de HV naar de Huurcommissie om in het kader van de Overlegwet overleg af te dwingen. Sinds enkele jaren kunnen huurdersorganisaties geschillen en conflicten over de toepassing van de regels van de Overlegwet voorleggen aan de Huurcommissie. Dat kan gaan over de manier waarop een verhuurder als MVGM het overleg heeft gevoerd (of het ontbreken hiervan), de gevolgde procedure, het afwijken van een advies van de huurdersorganisatie of de kostenvergoeding.

De HV is niet langer van plan om de afschuifhouding van MVGM te tolereren.

 

Onderhoudsklachten: aanpakken via de huurcommissie

De HV De Rietlanden en de bewoners ervaren dat er sinds de crisis door MVGM en het Landbouwpensioenfonds nauwelijks geld wordt vrijgemaakt voor gewoon onderhoud van de woningen en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Bewoners hebben veel klachten onder meer over vocht in de woningen, mankementen aan de keukens, tocht, slecht sluitende deuren en een niet goed werkende afzuiging. Deze klachten zijn door de HV aan MVGM gemeld, maar er wordt niets mee gedaan. Gebreken worden door MVGM toegeschreven aan het “woongedrag” van huurders. De HV is hier helemaal klaar mee.

 

De komende tijd gaat de HV individuele huurders in de Rietlanden benaderen met een formulier, waarin zij hun onderhoudsklacht kunnen melden. In dit standaardformulier van de Huurcommissie laat de huurder weten wat de gebreken zijn aan de woning. MVGM krijgt 6 weken de tijd om deze gebreken te herstellen. Als de beheerder dat niet doet of niets van zich laat horen dan stapt de huurder naar de Huurcommissie met het verzoek om een tijdelijke verlaging van de huurprijs vast te stellen totdat het gebrek is verholpen.

 

Dat is de werkwijze die HV De Rietlanden heeft afgesproken met de Huurdersfederatie na consultatie van juristen van de Woonbond. De organisaties gaan er vanuit dat deze benadering er toe zal leiden dat MVGM en het Landbouwpensioenfonds haar huurders en vertegenwoordigers serieus gaat nemen.

De Huurdersfederatie zal de HV ook de komende tijd ondersteunen in haar overleg met MVGM.

 

18 april 2014

Vorige maand hebben we algemene ledenvergadering gehouden.
Zoals gewoonlijk was de opkomst laag.
Vlot werden de jaarstukken behandeld, goedgekeurd en vastgesteld.
De vereniging is financieel gezond.
De contributie voor 2015 blijft € 6,–
De begroting werd onveranderd vastgesteld.
De kascommissie verzocht de vergadering de penningmeester decharge te verlenen.

De avond werd besloten met een gezellige nazit met een hapje en een drankje.


 

21 februari 1014

Op maandag 17 februari is het wijkteam E.R. de hele dag bijeen geweest.
Wij hebben alle gegevens uit de interviews, die we vorig jaar verzameld hebben, gerubriceerd.
Zo zijn onder andere de onderwerpen Zorg, Sociaal klimaat, Wonen, Ouderen en Jeugd ontstaan.
Daarna zijn verkregen antwoorden per rubriek geclusterd.
Vervolgens wordt aan de hand van deze clusters een plan van aanpak opgesteld.

We blijven u op de hoogte houden.


 

1 februari 2014

Het bestuur maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van het huurbeleid van het Kabinet Rutte II.
Bewoners worden wegens huurschuld uit hun woning gezet.
Anderzijds geeft een vastgoedkantoor € 100,- per maand korting aan nieuwe huurders om leegstand te bestrijden.
Huurders die al langer in het complex voelen zich geschoffeerd.

Deze maand gaat het bestuur in overleg met de Woonbond en de Huurdersfederatie Emmen om te zien wat hieraan gedaan kan worden.


28 december 2013

Een week voor de feestdagen werd één van onze leden uit de woning gezet.
Dat zal juridisch gezien wel allemaal correct zijn, maar had het niet uitgesteld kunnen worden tot na de feestdagen?
Het getuigt naar onze mening van weinig empathie met jouw huurders.

Dat het ook anders kan bewijst een andere eigenaar/beheerder.
Die bezorgde enkele dagen voor de kerst een prachtig kerststuk bij het secretariaat: Dank voor de uitstekende samenwerking in 2013.


21 december 2013

Overleg met MVGM
Onlangs hebben we overleg gevoerd met MVGM.
Omdat een aantal woningen in dezelfde straat dezelfde problemen hebben wilden wij een structurele aanpak.
MVGM is niet bereid om dat te doen.
MVGM wil alleen maar de problemen aanpakken wanneer de bewoner de klacht(en) meldt bij MVGM.
Ons advies is dan ook: Heeft u een klacht, meldt het schriftelijk aan MVGM.

Ook hebben we onze zorg uitgesproken over het huurbeleid van de huidige regering.
Wij voorzien dat huurders in de problemen komen omdat ze de huur niet meer kunnen opbrengen.

 


26 november 2013

Emmen revisited wijkteam Rietlanden
Deze maand heeft het wijkteam een tweetal bijeenkomsten belegd.
Tijdens de eerste bijeenkomst was een zestal bewoners uit het Uilenveld uitgenodigd.
Dit zestal gaat uitzoeken op welke wijze de wijk zelf kan bijdragen aan het onderhoud van groen en grijs.
Op de tweede bijeenkomst waren vrijwilligers uitgenodigd om te bekijken of er een vrijwilligersorganisatie kan worden opgezet.
De opkomst viel wat tegen maar werd volledig goedgemaakt door het enthousiasme van de deelnemers.
Veel onderwerpen passeerden de revue: ouderen, jeugd, sport, mantelzorg, activiteiten enz.

Buurtzorg
Buurtzorg Emmen vierde deze maand haar vijfjarig bestaan. Om hieraan luister bij te zetten nodigde zij haar cliënten uit voor een receptie.
Omdat veel leden van onze vereniging cliënt zijn bij Buurtzorg besteden we hier enige aandacht aan.


 

12 november 2013

Vergadering met contactpersonen
Op vijf november .j.l. is tijdens de vergadering  de zorg uitgesproken over het huurbeleid van het Kabinet. De verhuurdersheffing zal in de praktijk verworden tot een huurdersheffing. De corporaties die honderden miljoenen moeten afdragen aan het Rijk zullen deze bedragen gaan doorberekenen naar de huurders. Dit resulteert in onvoldoende betaalbare woningen in de sociale sector.
Wat het geheel extra wrang maakt is het feit dat de niet geliberaliseerde woningen in de particuliere sector (Banken, Pensioenfondsen en Verzekeringen) ook onder de huurwet vallen. De huurders in deze woningen worden ook geconfronteerd met deze extra huurverhoging. De eigenaren hoeven deze extra verhoging niet af te dragen aan het Rijk.
Wij gaan uitzoeken op welke wijze er hier iets aan te doen is.

25 jarig bestaan
Aan het einde van de vergadering  hebben we in een gezellige nazit onder het genot van een hapje en een drankje op sobere wijze aandacht besteed aan het jubileum.19 oktober 2013

Nieuwe website.
Het zal u niet zijn ontgaan: De website van de vereniging is totaal vernieuwd.
Eén van onze leden heeft de site geheel belangeloos gebouwd. We zijn er reuze blij mee.
De site geeft algemene informatie over de vereniging. Ook is er een aanmeldingsformulier en een formulier waarin u vragen kunt stellen, opmerkingen maken, enz.
Het is de bedoeling dat de voorzitter en de secretaris regelmatig op de ‘nieuwsbrief’ nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huurbeleid en woonomgeving vermelden.

Jubileum

De vereniging bestaat dit jaar 25 jaar. Dat hadden we in het voorjaar willen vieren, maar door het overlijden van de voorzitter is dit uitgesteld tot 5 november. Het jubileum wordt zeer sober gevierd.

Plannen 2014
Eind dit jaar gaat het bestuur plannen opstellen voor 2014.

Emmen Revisited wijkteam Rietlanden
Emmen Revisited (ER) is voor velen een vaag begrip. Is het weer een gesubsidieerde instantie van de gemeente?
Niets is minder waar. Het is meer een idee dan een organisatie.
Na 25 jaar Rietlanden is het tijd voor het levendiger maken van de wijk en dat doet niemand voor ons. We moeten het zelf doen.
Daarom hebben bestaande organisaties in de wijk, zoals onze vereniging, de wijkvereniging, de middenstand, de zorgsector, enz. de koppen bij elkaar gestoken en zijn van plan om  een verbeterplan te maken.
Het wijkteam is al meer dan een half jaar bezig te inventariseren wat de wensen en de zorgen van de bewoners zijn. Ze hoopt dat dit jaar af te ronden.
Ook zijn een paar dringende zaken al aangepakt.
Binnenkort leest u er meer over in de krant van ERRietlanden.